Image 1
Image 1
Image 1

Breakthrough

Diversity

Art Inspiration

Integration

Những con số nổi bật

facts-img

count($images)

Số lượng đơn vị
facts-img

19490

Số lượng người tham gia
facts-img

40

Số hoạt động được tổ chức

Bảng xếp hạng

1 Avatar

Thainhanv Nguyen

08520571

Tổng số điểm 1400
2 Avatar

Huỳnh Trân

31211020215

Tổng số điểm 0
3 Avatar

Châu Lê

31211020423

Tổng số điểm 0
4 Avatar

Vinh Nguyễn

31211020707

Tổng số điểm 0
5 Avatar

Thy Long

31211020999

Tổng số điểm 0
6 Avatar

Hiền Nguyễn

31211021274

Tổng số điểm 0
7 Avatar

Vy Mai

31211021549

Tổng số điểm 0
8 Avatar

Bảo Nguyễn

31211021828

Tổng số điểm 0
9 Avatar

Lộc Trương

31211022116

Tổng số điểm 0
10 Avatar

Khánh Nguyễn

31211022388

Tổng số điểm 0

Góc chia sẻ

Được tạo với Padlet